Voortgangsrapportage programma ERTMS aan de Tweede Kamer

23-09-2016
1846 keer bekeken

Op 23 september is de nieuwste voortgangsrapportage van het programma ERTMS door de staatssecretaris verstuurd aan de Tweede Kamer. Deze vijfde voortgangsrapportage blikt terug op de eerste helft van 2016.

Materieelbekostiging

In de rapportage wordt onder andere aangegeven dat het ministerie van IenM, gezien de samenhang met andere werkzaamheden in het programma ERTMS, heeft besloten het programma de opdracht te verstrekken om met een concreet voorstel te komen voor materieelbekostiging. Dit is een logische keuze gezien het belang hiervan voor stakeholders en de samenhang met andere activiteiten binnen het programma.

Start voorbereidende werkzaamheden

Om de uitvoeringsplanning te ontlasten heeft de programmaorganisatie gevraagd een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie te mogen starten. Het betreft bijvoorbeeld ontwerpwerkzaamheden voor de eerste trajecten. De staatssecretaris heeft in haar begeleidende brief aangegeven € 22 mln. van het realisatiebudget naar voren te willen halen en in de planuitwerkingsfase in te zetten.

Programmabeslissing

Er ontstaat een steeds concreter beeld van de stappen die gezet moet worden om volgend jaar de programmabeslissing te kunnen nemen. De losse programmabeslissingen voor infrastructuur en materieel worden gecombineerd tot één programmabeslissing. De programmabeslissing geeft antwoord op de vraag of het programma robuust genoeg en van voldoende kwaliteit is zodat het project kan doorgaan naar de realisatiefase. Dit zal onder andere gaan over de gemaakte keuzes in het systeem en de aanpak van de daadwerkelijke realisatie van ERTMS , de effecten van deze keuzes op de vooraf gestelde doelen, inzicht in de kosten en de wijze van organisatie van de realisatiefase. De programmabeslissing zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Lees voor meer informatie de begeleidende brief van de Staatssecretaris aan de Tweede kamer over de Voortgangsrapportage en de vijfde voortgangsrapportage.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen