Stand van zaken trajecten STM-ATBEG/VV

02-08-2019
2794 keer bekeken

In 2016 zijn er door het programma ERTMS twee trajecten gestart met als doel ervoor te zorgen dat leveranciers van ERTMS-boordsystemen, die niet over een STM-ATBEG/VV beschikken wel zo’n STM kunnen verwerven onder gelijke (commerciële) condities.

Beide trajecten zijn destijds in gang gezet als elkaars alternatief, wat impliceert dat een van de trajecten op enig moment wordt gestopt. Hoewel de definitieve keuze nog niet gemaakt kan worden informeert de programmadirectie ERTMS u hierbij over de huidige stand van zaken.

Twee parallelle trajecten

Enerzijds is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het contracteren van een marktpartij voor de ontwikkeling en het leveren van een STM-ATBEG/VV ( STM) aan iedere geïnteresseerde partij tegen dezelfde condities. Tevens neemt deze marktpartij een onderhoudsverplichting op zich voor de geleverde STM. Anderzijds is, onder verantwoordelijkheid van de programmadirectie, het programma zélf de ontwikkeling gestart van een STM-blauwdruk en een prototype. Dit traject leidt tot een ontwerp, vastgelegd in een blauwdruk (ontwerpdocumentatie + specificatie + coding + tooling) en een prototype. Dit ontwerp is naar verwachting in Q2 2020 gereed. De blauwdruk en het prototype kunnen op dat moment tegen gelijke condities en prijs worden aangeboden aan elke partij die hierom verzoekt. Momenteel wordt nog aan de opzet van de licentievoorwaarden gewerkt evenals aan de uitgangspunten die gelden voor de vergoeding die voor het verkrijgen van de blauwdruk moet worden betaald.

Keuze tussen trajecten

De programmadirectie verwacht in Q3-2019 een keuze te kunnen maken om met 1 traject verder te gaan. Overigens staat het materieeleigenaren te allen tijde vrij om voor de verwerving van een STM een eigen keuze te maken.
De programmadirectie vindt het belangrijk om vooruitlopend op die finale keuze deze huidige stand van zaken te delen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er een aantal projecten binnen het programma ERTMS lopen, waar niet gewacht kan worden op de effectuering van een nog te kiezen traject.

Zodra er meer over het vervolg bekend is, volgt er informatie op deze site. Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot loket.ertms@prorail.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen