Aanmelden clarification meetings Generiek Programma van Eisen Materieel

22-08-2019
3059 keer bekeken

Naar aanleiding van de eerdere publicatie van het Generiek Programma van Eisen Materieel v1.0 (hierna “GPvEM”) heeft de programmadirectie ERTMS vernomen dat er leveranciers van ERTMS boordapparatuur zijn die graag hun zienswijze over het GPvEM willen delen.

Switch to english version For English, click here.

Zoals eerder aangekondigd via deze site biedt de programmadirectie deze leveranciers de mogelijkheid hiervoor door zich aan te melden voor een clarification meeting. De voorwaarden die verbonden zijn aan deze meeting treft u onder dit bericht. 

Indien er meerdere aanmeldingen zijn per tijdslot krijgt de eerste partij die zich aanmeldt voorrang.

Tabel met timeslots 17, 18, 19 september 2019

Leveranciers van ERTMS boordapparatuur kunnen zich aanmelden tot en met 7 september 2019 via het e-mailadres loket.ertms@prorail.nl  , voorzien van de volgende informatie: voorkeur tijdslot en tweede keuze, aantal personen, overzicht van vragen over het document GPvEM v1.0, contactgegevens. 

Bron: Programmadirectie ERTMS

Voorwaarden

Het programma ERTMS  hanteert de volgende voorwaarden die van toepassing zijn op deze clarification meeting:

 1. De clarification meetings maken uitdrukkelijk geen deel uit van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure die al dan niet gehouden wordt.
 2. Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die in het kader van de clarification meeting wordt verstrekt.
 3. Door deelname aan de clarification meetings komen deelnemers niet in een voorkeurspositie ten aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure, noch zal deelname leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure.
 4. De clarification meeting heeft een vrijblijvend karakter en aan de (inzichten uit de) clarification meeting kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. De doelgroep van de clarification meetings is vooralsnog beperkt tot private marktpartijen die als leverancier van ERTMS boordsystemen betrokken kunnen zijn/worden bij de (voorbereiding van de) uitvoering van het Programma ERTMS.
 6. Voor deelname aan deze clarification meetings zijn onder andere de volgende partijen uitgesloten: publieke partijen, belangengroepen, particulieren, pers en kennisinstellingen.
 7. Partijen die te kenmerken zijn als voornoemde doelgroep mogen verzoeken om een individuele clarification meeting met de programmadirectie ERTMS. Afhankelijk van de aard van het verzoek kan het programma overgaan tot het inwilligen van zo’n verzoek. Alle tijdens de clarification meetings tussen de programmadirectie ERTMS en de deelnemende partij uitgewisselde informatie zal openbaar worden gemaakt, tenzij commercieel gevoelige informatie (zulks aan te geven door de deelnemende partij en te beslissen door de programmadirectie ERTMS) is gedeeld.
 8. Door de programmadirectie ERTMS kan van de individuele clarification meetings een totaalverslag op hoofdlijnen worden opgesteld dat openbaar wordt gemaakt (geanonimiseerd en zonder bedrijfsvertrouwelijke gegevens).
 9. De voertaal van de clarification meeting is Engels of Nederlands.
 10. Alle communicatie inzake de clarification meetings alsmede verzoeken en vragen dient te geschieden via het e-mailadres loket.ertms@prorail.nl
 11. Door deel te nemen aan een clarification meeting, stemmen partijen onvoorwaardelijk in met de genoemde voorwaarden.
 12. Deelname aan een clarification meeting gebeurt op vrijwillige basis; er zal geen vergoeding worden verstrekt voor deelname en ook zal geen vergoeding worden verstrekt voor uit de deelname voortvloeiende onkosten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen